ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60437
FAX:   2642 3 60436
Πληροφορίες: Πολύζος  Ευστάθιος     

Αμφιλοχία         17-3 -2017 

 Αριθ.  Πρωτ.    –   2678      -

Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για το έτος 2017 για τις ανάγκες χλωρίωσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης 01/2017):
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1.
Υποχλωριώδες Νάτριο
Κιλά
16.500
0,35
5.775,00€


ΦΠΑ 24%
1.386,00€
ΣΥΝΟΛΟ
7.161,00€Για την κάλυψη της δαπάνης  έχουν εκδοθεί:
Α) α) η υπ’ αριθ. 233/ 2017 (ΑΔΑ Ψ9ΤΓΩΨΞ-ΜΙ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού # 1.996,40€ , β) η υπ’ αριθ. 234/ 2017 (ΑΔΑ 6ΟΠΠΩΨΞ-Τ58) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού # 5.164,00€ και
Β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 22η/3/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο  Προϊστάμενος
Τμήματος Έργων & Συντήρησης ΥποδομώνΜίλης Γρηγόριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις