ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αμφιλοχία, 27/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 1781
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Κίνησης
                                                               ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενδιαφέρεται να προβεί στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών (διαγραμμάτων) ταχογράφου για τα οχήματα του Δήμου για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Κίνησης για ένα έτος.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 241,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6671.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων», οικ. έτους 2018.
(CPV 34300000-0: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους).
Συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
α/α
Είδος
Μ.Μ.
Ποσότητα
Τιμή Μ.Μ. (€)
Δαπάνη άνευ ΦΠΑ (€)
1
Κάρτες (διαγράμματα ταχογράφου) 125 km/h (κουτί 100 τεμαχίων)
Τεμ.
30
6,50
195,00
ΣΥΝΟΛΟ
195,00
ΦΠΑ 24%
46,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
241,80


Ελάχιστες απαιτήσεις-προδιαγραφές:
Οι κάρτες (διαγράμματα) θα πρέπει να αποτυπώνουν τα στοιχεία από τον ταχογράφο με ακρίβεια. Οι κάρτες θα πρέπει να αντέχουν στο χρόνο, έτσι ώστε να αποθηκεύονται οι καταγραφές σύμφωνα με τη νομοθεσία (ένα έτος).  Θα πρέπει να είναι κατάλληλες για όλες τις συσκευές ταχογράφων.  Κάθε κουτί θα περιέχει 100 κάρτες (διαγράμματα).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική προσφορά για την αναφερόμενη προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 28/2/2018 και ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου, (αρμόδιος κ. Σαλμάς Ταξιάρχης, τηλ. 26423 60435, FAX: 26423-60440).Ο Γενικός Γραμματέας
               


                      Γεώργιος Αλπός

ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης………………………………………………………………………….………………..……  µε έδρα στ……………………………........., . Τηλ.: ……………….………… Κινητό……….…………...…..……. Fax: ……………..……….
Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλω την παρούσα προσφορά.
Α/Α
Περιγραφή εργασίας ανά είδος οχήματος
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

Φ.Π.Α. 24 %

ΣΥΝΟΛΟ

    


Αμφιλοχία,     ………………...………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις