ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ Δ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 12-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. 15590
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60424
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας
  4. Τον  ΚΑ 30 -7333.008 (Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μενιδίου  ) του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ΠΑΥ  847/5-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 200Α/5-12-2016 απόφαση της Ο.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας μέχρι την Δευτέρα 19-12-2016και ώρα 12.π.μ. για την εργασία της  μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος – άρση καταπτώσεων στην τοπική κοινότητα Φλωριάδας Δ.Ε. Μενιδίου στους οικισμούς Καθαροβουνίου, Παλαιάς Φλωριάδας και Στρωμάτων  συνολικών  4.500,00 τετραγωνικών μέτρων .
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας


Αλπός Γεώργιος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation