Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8-2-2017

Βίντεο: e-maistros.gr
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017 - ώρα 16:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αμφιλοχία 2 - 2 - 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ: - 1141 -

Π Ρ Ο Σ 
Τον κ. Δήμαρχο Αμφιλοχίας και 
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Αμφιλοχίας
Ως Πίνακας Αποδεκτών 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 8ην του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1: «Σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση του έργου : Κατασκευή δεκατριών ομβροδεξαμενών στο Δήμο Αμφιλοχίας » . [ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2: «Έγκριση και οριστικοποίηση του σχεδίου : « Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με Α/Α 1 της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και κωδ. ΟΠΣ 5003250 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 » . [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 3: «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ » και έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4: «Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικών ακινήτων σε θέσεις του Δήμου Αμφιλοχίας ( κεραίες κινητής τηλεφωνίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5: «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται σε θέσεις του Δήμου Αμφιλοχίας για την εγκατάσταση και τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6: «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 7: «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής του Λιμεναρχείου Πρέβεζας ( άρθρο 35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ.)». [ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8: «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής του Λιμεναρχείου Πρέβεζας με σκοπό τον χαρακτηρισμό παραλιών » ( Π.Δ. 23/2000) ». [ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9: «Έγκριση στην προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10: «Παράταση χρόνου πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ινάχου , Δήμου Αμφιλοχίας». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11: «Επικαιροποίηση διαγραφών εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 12: «Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ,εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 με τον Ν. 4412/16 ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 13: «Λήψη απόφασης για την μερική ανάκληση της αριθμ. 131/2016 Α.Δ.Σ. «΄Εγκριση για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την « Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων προμήθεια και τοποθέτηση λιπαντικών και ελαστικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 178.017,00 € ( εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες δεκαεπτά ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 14: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ». [ Εισηγήτρια : η κ. Φρειδερίκη Λαμπράκη (Πρόεδρος Δ.Σ.) ].

ΘΕΜΑ 15: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 ΚΕ.ΔΑ». [ Εισηγητής : ο κ. Δημήτριος Μπακαμήτσος (Πρόεδρος Δ.Σ.) ].

ΘΕΜΑ 16: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας». Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Πρόεδρος Δ.Σ.) ].

ΘΕΜΑ 17: «Διοργάνωση Καρβασαριώτικης Αποκριάς 2017 στο Δήμο Αμφιλοχίας».[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 18: «Ψήφιση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 19ο «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 20: «Τροποποίηση οικείου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2017». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

«Διάφορα θέματα & συζητήσεις».


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Γεώργιος Σταμούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Τρισδιάστατο ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα

keramidi-valtou.blogspot.com