Οικονομική προσφορά για προμήθειες και εργασίες


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

Αμφιλοχία 21-2 -2017

Αριθ. Πρωτ. – 1772 –

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΒΑΣΑΡΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»


Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την επιτυχή «Διοργάνωση Καρβασαριώτικης Αποκριάς 2017 στο Δήμο Αμφιλοχίας
  4. To πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 17REQ005827638 )
  5. Τον ΚΑ 10-6471 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α190 /8-2-2017 (ΑΔΑΜ 7ΝΦ6ΩΨΞ-96Θ)
  6. Την αριθμ 17/8-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η διοργάνωση και ψηφίστηκε η πίστωση (ΑΔΑ:6Λ1ΡΩΨΞ-4Κ6) ( Έγκριση ΚΗΜΔΗΣ:ΑΔΑΜ 17REQ005827644 )
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη – εργασίες μέχρι 22-2-2017 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας 3οςόροφος σε σφραγισμένο φάκελο :

Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
1
51313000-9
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΜΕΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩΝ
2.500,00
2
24613200-6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ -ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ (ΜΠΑΛΟΝΙΑ Νο12 ΤΕΜΑΧΙΑ 1300 ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΖΟ 19ΒΟΛΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΜΠΑΖΟ 19ΒΟΛΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΜΠΑΖΟ 16ΒΟΛΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΜΠΑΖΟ 16ΒΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ , 1 ΤΕΜΑΧΙΟ)
1.500,00
3
22100000-1
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 500 ΑΦΙΣΩΝ έγχρωμες μέγεθος 50 Χ70, χαρτί 135 γρ & 300 ΑΦΙΣΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Α3 χαρτί 135 γρ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α4 5.000 έγχρωμα μέγεθος Α4, χαρτί 135 γρ , Μουσαμάς Προβολής εκδηλώσεων 12 τετραγ. Μέτρα 400 γρ.,
1.350,00
4
71314100-3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Τοποθέτηση αποκριάτικων φωτιστικών παραλίας Αμφιλοχίας , Μενιδίου και Χαλκιοπούλων
850,00
5
92312000-1
Υπηρεσίες θεάματος με Ταχυδακτυλουργό , ξυλοπόδαρο , μάγο, κλόουν , μπάντα πνευστών και κρουστών κτλ
6.600,00
6
18000000-9
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ
400,00
7
15842006-2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΚΤΛ
600,00
8

ΕΙΔΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΑΔΑ Δ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ
500,00
9

ΕΙΔΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
500,00
10

ΕΙΔΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥΣ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
500,00
11
15612500-6
Προμήθεια ψωμιού ( λαγάνες ) για τη Σαρακοστή
200,00
12
64228100-1
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
900,00
13
51314000-6
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ των εκδηλώσεων
600,00

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων θα κατατεθεί με την υποβολή της προσφοράς υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνετε ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και ότι Δεν υπάρχει σε βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 .
Ο ανάδοχος της προμήθειας θα προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα με την υπογραφή της σύμβασης.Ο Γενικός ΓραμματέαςΓεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation