ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία, 10/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ.:2395
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Τμήμα Εσόδων, Λογιστηρίου,
Προμηθειών και Περιουσίας
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενδιαφέρεται να προβεί στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου για την αποκομιδή διαφόρων απορριμμάτων με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα κλπ) του Δήμου.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», οικ. έτους 2017. CPV: 19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο). Συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
α/α
Είδος σάκου
Ποσότητα (Kg)
Τιμή/Kg (με ΦΠΑ)
Σύνολο
1
Πλαστικός σάκος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDPE) διαστάσεων 90x120 εκ.
120
4
480
2
Πλαστικός σάκος από πολυαιθυλένιο  διαφόρων διαστάσεων
10
2
20
ΣΥΝΟΛΟ
500
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική προσφορά (συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων) για την αναφερόμενη προμήθεια μέχρι την Τρίτη 14/03/2017 και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, (αρμόδιος κ. Τσιρογιάννης Γ. ,τηλ. 26423 60426).
Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των αποθηκών που θα υποδειχθούν από τον Δήμο. Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

Η προϊσταµένη του Τµήµατος
Γαλαζούλα Γεωργία

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation