ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία, 10/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:2396
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Τμήμα Εσόδων, Λογιστηρίου,
Προμηθειών και Περιουσίας
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενδιαφέρεται να προβεί στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση προμήθειας γαντιών εργασίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας (συλλογή, αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, κλαδιών κλπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 150,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης», οικ. έτους 2017. CPV: 18141000-9 (Γάντια εργασίας). Συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
α/α
Είδος γαντιών
Μ.Μ. (ζεύγη)
Τιμή/Μ.Μ. (με ΦΠΑ)
Σύνολο
1
Γάντια εργασίας δερματοπάνινα διαφόρων μεγεθών
60
2,5
150
ΣΥΝΟΛΟ
150


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική προσφορά (συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων) για την αναφερόμενη προμήθεια μέχρι την Τρίτη 14/03/2017 και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, (αρμόδιος κ. Τσιρογιάννης Γ. ,τηλ. 26423 60426).
Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των αποθηκών που θα υποδειχθούν από τον Δήμο. Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.


Η προϊσταµένη του Τµήµατος
               


       Γαλαζούλα Γεωργία

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation