ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 23/10-03-2017


       ΠΡΟΣ
                                                                                             Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την υπηρεσίας μηχανογραφική υποστήριξη
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0001 του  προϋπολογισμού έτους 2017 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της υπηρεσίας
μηχανογραφική υποστήριξη της Κ.Ε.Δ.Α., μέχρι 15-03-2017 και ώρα 12:00.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
1.      Αποκατάσταση τυχόν παρουσιαζόμενων λειτουργικών βλαβών των εφαρμογών -software της Κ.Ε.Δ.Α. (windows, microsoft office, antivirus, προγραμμάτων οικονομικής και την καλή λειτουργία αυτών).
2.      Παραμετροποίηση και μεταφορά δεδομένων στις νέες εκδόσεις των προγραμμάτων, όπως μας ανατίθεται κάθε φορά από την Κ.Ε.Δ.Α.
3.      Ενημέρωση του προσωπικού για τις νέες δυνατότητες των προγραμμάτων και τον χειρισμό αυτών
4.      Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον καλύτερο δυνατόν χειρισμό προγραμμάτων και Η/Υ.
5.      Έλεγχος-διόρθωση μηχανογραφικών αρχείων προγραμμάτων για την ταχύτερη λειτουργία των προγραμμάτων.
6.      Έλεγχος Η/Υ για καθαρισμό σκληρού δίσκου από άχρηστα αρχεία και ιούς, αναδιοργάνωση σκληρού δίσκου.
7.      Παροχή απαντήσεων μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική υποστήριξη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 - 15:00) σε ερωτήματα που αφορούν την επίλυση αποριών ή αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων. Ρητά συμφωνείται ότι η τηλεφωνική υποστήριξη δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ως υποκατάστατο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.
Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού εφαρμογών
1.      Παροχή δωρεάν όλων των νέων εκδόσεων των εφαρμογών οι οποίες θα εκδίδονται για:
2.      Προσαρμογή σε αλλαγές του θεσμικού πλαισίου
3.      Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων και αυτοματισμών ή βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμογών
Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών. Κατόπιν ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύσει τα προβλήματα εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών στις εφαρμογές και αποκατάσταση. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, κ.λ.π., με τις νεώτερες εκδόσεις.

Ο  Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation