ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 14/10-03-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας
4.      Τον  ΚΑ 61.00.08.0023  του προϋπολογισμού έτους 2017 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για υπηρεσίες εισπράκτορα στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι 15
-03-2017 και ώρα 12:00.
Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η απολύτως ακριβής καταμέτρηση, ανά είδος και ημέρα των σφαζόμενων ζώων, στα Δημοτικά Σφαγεία Αμφιλοχίας που βρίσκονται στην θέση Βελαώρα της Τοπικής Κοινότητας Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Η εφαρμογή του εκάστοτε τιμολογίου τιμών που εισπράττει η Κ.Ε.Δ.Α. για κάθε σφαζόμενο ζώο.
Η είσπραξη του αντιτίμου για κάθε σφαζόμενο ζώο από τον εκάστοτε υπόχρεο παραγωγό, έμπορο ή τρίτο, θα γίνεται με μετρητά ή με κατάθεση από τον πελάτη στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως που διατηρεί η Κ.Ε.Δ.Α., του αντιτίμου για κάθε σφαζόμενο ζώο από τον εκάστοτε υπόχρεο παραγωγό, έμπορο ή τρίτο. Η απόδοση σύμφωνα με τα κατά το νόμο απαραίτητα παραστατικά, στην Κ.Ε.Δ.Α., των εισπραττομένων ποσών. Η ευθύνη τήρησης των προβλεπόμενων από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων παραστατικών και η ευθύνη έγκαιρης εξασφάλισης αυτών για εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των σφαγείων. Η υποχρέωση ενημέρωσης της Κ.Ε.Δ.Α. για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα και εμπίπτει στις περιγραφόμενες  ανωτέρω ενέργειες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παρευρίσκεται στα σφαγεία όταν η Κ.Ε.Δ.Α. το ζητήσει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Κ.Ε.Δ.Α. οτιδήποτε συνιστά βλαπτική μεταβολή του εξοπλισμού των σφαγείων ή ελλείψεις αυτού ή αν διαπιστώσει εξαφάνιση εξαρτημάτων ή τμημάτων του εξοπλισμού ή  μηχανημάτων των σφαγείων, κ.λ.π.
Είναι υπεύθυνος για την ομαλή προμήθεια των αναλωσίμων υλικών (είδη καθαρισμού, καύσιμα, νερό κ.λ.π.) για την απρόσκοπτη λειτουργία των σφαγείων καθώς και για την ενημέρωση του αρχείου του ΕΛΟΓΑΚ. Είναι υπεύθυνος για την εντολή προμήθειας προς την Κ.Ε.Δ.Α. για οτιδήποτε προβλέπεται είτε από το νόμο ως απαραίτητο υλικό λειτουργίας των σφαγείων είτε από του όρους υγιεινής και ασφάλειας και δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, για τον έλεγχο των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται για την σφαγή των ζώων (π.χ. ύπαρξη άδειας σφαγής από το κτηνιατρείο), την καταγραφή των εισαχθέντων για σφαγή ζώων ανά είδος και κτηνοτρόφο, τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων και αδειοδοτήσεων των δερματέμπορων και των εμπόρων. Τέλος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικά των εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων Αμφιλοχίας.


Ο Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Wild Terrain Λέσχη 4x4 Άρτας στη Φλωριάδα