ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αμφιλοχία: 1-9-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.  11297
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση εργασιών  καθαρισμών πρανών και ερεισμάτων  δημοτικών οδών Δ.Ε.Μενιδίου Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 30-6262.006 Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Μενιδίου ποσού 7.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  εκτέλεση εργασιών καθαρισμού πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών σε όλη τη  Δ.Ε. Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες και καθ΄ υπόδειξη των προέδρων των Τ.Κ. του Δήμου μέχρι τη Δευτέρα  4-9-2017 και ώρα 10.00μ.μ.  
Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό περίπου  129χλμ με μέσο πλάτος 1,5-2 μ ερείσματος οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου. και αφορά τον  καθαρισμό πρανών και ερεισμάτων, που περιλαμβάνει  την κοπή της αυτοφυούς και πολυετούς βλάστησης και κλάδων, απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και το σκούπισμα των προαναφερόμενων χώρων από τα υπολείμματα της κοπής με κατάλληλα σάρωθρα. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με κατάλληλο μηχάνημα Μ.Ε. ( μηχανικό καταστροφέα φυτών, σταθερό και με τηλεσκοπικό βραχίονα)..
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός τριών ( 3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
περιγραφή
Μονάδα
Ποσότητα
Τιμή μονάδας
Δαπάνη
1
Αποψίλωση ανεπιθύμητης  αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών  ( με μηχάνημα καταστροφέα)
στρεμμ
225,00
25,00
5.625,00

Σύνολο Α5.625,00

Στρογγυλοποίηση20,16

Σύνολο Β5.645,16

Φ.Π.Α.24%1.354,84

Γενικό Σύνολο7.000,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από 21/7/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών κ

Ο Γενικός Γραμματέας 


Αλπός  Γεώργιος
 
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation