ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ-96593

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60435- 440
FAX:   2642 3 60440
Πληροφορίες:

Αμφιλοχία      17-11 -2017  

 Αριθ.  Πρωτ.     – 15962  –

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την αναγκαιότητα για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας, από τις 20/11/2017 έως 01/04/2018
  4. Τους Κ.Α. 20-6253.001, 25-6253.001, 25-6253.002, 30-6252, 30-6253, 70-6253, του προϋπολογισμού έτους 2017.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ασφάλιση των παρακάτω οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας,  μέχρι  20-11-2017  :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα
1.3 Υλικές ζημιές σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα
1.4 Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής.
1.5 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο
1.6 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο


Α/Α
Αριθμός Κυκλοφορίας
Είδος Οχήματος
HP
Ημερομηνία 1ης Αδείας
Ετήσια τιμή μικτού ασφαλίστρου βάση ισχύοντος Β/Μ (€)
1
ΜΕ 96593
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
101
25/06/2007

ΣΥΝΟΛΟ


Φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ:.....................................................

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ...........................................................................

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                           Ο
Γενικός ΓραμματέαςΓεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation