Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δημοτικά-Νέα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δημοτικά-Νέα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (6-12-2022)

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας θα συνεδριάσει την Τρίτη 6-12-2022, ώρα  14:30. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξουσιοδότηση και διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για το τέλος ακαθάριστων εσόδων/ παρεπιδημούντων». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Παράταση μίσθωσης σχολικού κτιρίου». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανομή Δ΄ δόσης έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 60.180,00€)». [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας ( Δήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16-11-2022)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 16-11-2022, ώρα 19:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Επιβολή και τον καθορισμό του τέλους καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το οικονομικό έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Επιβολή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς Μενιδίου για το οικονομικό έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας για το έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός του Συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2023 και Αναπροσαρμογή Τιμών Ζωνών». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2023 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (31-10-2022)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 31-10-2022, ώρα 18:30. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας , Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην περιοχή Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ – Leader» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023-2027». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός δύο εκπροσώπων ενός αιρετού κι ενός υπαλλήλου για την στελέχωση του σχολικού συμβουλίου των σχολικών μονάδων». [Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος (Πρόεδρος Δ.Σ.)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Συμπληρωματική Κατανομή (ποσού 30.090,00€ για το Δήμο Αμφιλοχίας) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους». [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 79,728 MW στη θέση «ΣΤΑΪΚΟΥ» ΔΕ Αμφιλοχίας, Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας. (ΠΕΤ 2203737123)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δανειοθαλάμου αδρανών περιοχής Αλευραδας στο Δήμο Αμφιλοχίας, ως συνοδό έργο για την τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου «Έργα αντλησιοταμίευσης Άγιος Γεώργιος και Πύργος και συνοδά έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με Α.Π. οικ. 728/11-01-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (με ΑΔΑ ΩΙ7Ρ4653Π8-1ΒΓ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34529/2373/09.04.2021 (με ΑΔΑ 6ΒΕ64653Π8-ΒΜΨ) και με την με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/69013/4733/4-7-2022 (με ΑΔΑ ΨΙ034653Π8-017) αποφάσεις τροποποίησης (ΠΕΤ 1903059614)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε Βιομηχανικό κτίριο στην θέση Φαλαγγιάς της Τ.Κ. Κεχρινιάς του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, για την εγκατάσταση και τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων στις Τ.Κ Μαλεσιάδας (2 ακίνητα), Τ.Κ Πατιόπουλο ( 3 ακίνητα) και Τ.Κ Εμπεσού (1 ακίνητο)». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (28-9-2022)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Κατανομή Γ΄ δόσης έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων». [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός εκπρόσωπου για τη συγκρότηση Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Λάθος λογαριασμοί ύδρευσης

Το Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι εκ παραδρομής έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς στις Δημοτικές Ενότητες Ινάχου και Μενιδίου λογαριασμοί Α τετρ 2021 αντί του σωστού Α τετρ 2022. Οι καταναλωτές καλούνται να αγνοήσουν τους λανθασμένους λογαριασμούς.
Εντός των ημερών θα αποσταλούν οι σωστοί λογαριασμοί ύδρευσης, οι οποίοι θα αφορούν την περίοδο κατανάλωσης Α’ τετράμηνου του 2022.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (31-8-2022)


Βίντεο: e-maistros.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, ώρα 19:00. 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας». Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος (Πρόεδρος Δ.Σ.)].

ΘΕΜΑ 3ο: «’Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «’Έκδοση απόφασης περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την ίδρυση βραχυχρόνιας αγοράς παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση διοργάνωσης Εμποροπανήγυρης Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2022 στο χώρο του Λιμανιού της Αμφιλοχίας, προκήρυξης χορήγησης αδειών για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη, εκμίσθωσης έκτασης από τον χώρο της εμποροπανήγυρης για την λειτουργία Λούνα Παρκ, καθορισμό τελών και ορισμό επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση απόφασης για την επιλογή του χώρου λειτουργίας υπαίθριας Βραχυχρόνιας Αγοράς –Εμποροπανήγυρης». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: « «Απευθείας εκμίσθωση έκτασης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης που βρίσκεται στο Λιμάνι της Αμφιλοχίας για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Παρκ) κατά την διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (20-7-2022)

 

Βίντεο: e-maistros.gr 


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδριασε την Τετάρτη, 20-7-2022 και ώρα 18:00.
Θέμάτα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμό μελών προκειμένου να συγκληθεί Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο: «Χωροθέτηση παιδικής χαράς επί της οδού Δ. Κούβαρη, πλησίον Α’ παιδικού σταθμού Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 3ο: «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Σπάρτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτου». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Πατιοπούλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατιοπούλου «ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 5ο: «Χορήγηση άδεια ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 6ο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 141564/25,07,2005 ( όπως ισχύει) του έργου « ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωμτικά υδαυλικά / αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις τμήμα S2 ΧΘ 107+120 – ΧΘ 141+500». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (20-6-2022)


Βίντεο: e-maistros.gr - Α μέρος - Β μέρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 20-6-2022, ώρα 19:30.Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση για την Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Σταύρου Κωνσταντίνο.» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου καλλιεργούμενης έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Στάνου στη θέση «ΑΓΡΙΛΟΣ». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση χρήσης πλατείας Λιάσκοβου της κοινότητας Φλωριάδας για εκδήλωση».
[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση χρήσης κεντρικής πλατείας της κοινότητας Βρουβιανών για εγκαίνια καταστήματος». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παραχώρησης του χώρου του γηπέδου Λουτρού για την διεξαγωγή εκδήλωσης την Δευτέρα στις 08/08/2022.». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση εκμίσθωσης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Φλωριάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φλωριάδας». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί της αξιοποίησης Ιαματικού Φυσικού πόρου ¨Πηγής Κρεμαστών¨ και των εγκαταστάσεων που συνέχονται σε αυτόν, σύμφωνα με το Ν. 4875/2021». [Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος (Πρόεδρος Δ.Σ. Αμφιλοχίας)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος θα είναι κατά αποκλειστικότητα για την εξυπηρέτηση των εισπράξεων των δηλώσεων των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων των επιχειρήσεων του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (25-5-2022)


Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 25-5-2022, ώρα 19:00. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [Εισηγητής : Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Κατανομή Β΄ δόσης έτους 2022 (62.330,00€) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων €». [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Φλωριάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φλωριάδας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Λειτουργία παιδικής εξοχής Μπούκας και καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών για το έτος 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας στην συνδιοργάνωση του συνεδρίου ΔΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2022 στο συνεδριακό πολυχώρο EMILEON στο Αγρίνιο». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Μενιδίου Ο.Τ. 5Α , του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Επιτυχόντες στην 8μηνη απασχόληση

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες των επιτυχόντων της δημόσιας πρόσκλησης 2/2022 του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα οκτάμηνης κοινωφελής εργασίας), να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΟΑΕΔ προκειμένου να παραλάβουν τα συστατικά σημειώματα, τα οποία είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στη συνέχεια για την πρόσληψή τους.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να καλούν για ραντεβού στον ΟΑΕΔ Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00 στον αριθμό: 6985139717 (κα Αθανασιάδη).

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16-5-2022)

Με ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, ώρα 09:00, σύμφωνα με τον αριθμ. ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας στην συνδιοργάνωση του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτ/νίας στη Τριχωνίδα «Κτήμα Πιθάρι». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (13-4-2022)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 13-Απρ-2022, ώρα 19:30. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 31.165,00 €. [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης, της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 (ΜΠΔΣ )2023-2026». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Oλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (9-3-2022)

Βίντεο: e-maistros.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδριασε στις 9 Μαρτίου 2022, Τετάρτη και ώρα 15:00

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμός μελών προκειμένου να συγκληθεί Επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων)» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός καταφυγίου σκαφών Μενιδίου», Δ.Ε. Μενιδίου, Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 2201708225)» [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Διαγωνισμός για την κατασκευή έργου "Βελτίωση ύδρευσης Μενιδίου"

O ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου "Βελτίωση Ύδρευσης Μενιδίου" συνολικής αξίας 135.000,00 € (108.870,97 € και 26.129,03€ ΦΠΑ 24%). Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του τελευταίου τμήματος του αγωγού μεταφοράς δεξαμενή Συκούλας - δεξαμενή Μενιδίου, από το σημείο μέχρι το οποίο έχει πρόσφατα ανακατασκευαστεί μέχρι τη δεξαμενή Μενιδίου.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 11-3-2022, ώρα 15:00.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16-2-2022)


Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στους Δήμους και την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην επιβολή σε βάρος των δήμων και των δημοτών τέλους ταφής και περιβαλλοντικής εισφοράς από 1η Ιανουαρίου 2022 μέσω των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). [Εισηγήτρια : κ. Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη (Επικεφαλής Παράταξης)].

ΘΕΜΑ 1ο: «Δέσμευση για ένταξη έργου «Αγροτική Οδοποιία Βαρετάδας (Β΄Φάση)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο: «Κατανομή Α΄ δόσης έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων». [Εισηγήτρια: κ. Ελένη Δράκου (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Επικαιροποίηση Νομιμοποιητικών εγγράφων-αποφάσεων». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Σύσταση Επιτροπής Εκτίµησης ακινήτων και ορισµός µελών αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81, για το έτος 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Μίσθωση τριών (3) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος ( Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το έτος 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο : «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 74,947 MW και συνοδά έργα διασύνδεσης στις θέσεις ΠΛΑΤΟΣ Ι , ΠΛΑΤΟΣ ΙΙ, ΠΛΑΤΟΣ ΙV, , ΠΛΑΤΟΣ V , ΠΛΑΤΟΣ VΙI Δ.Ε Αμφιλοχιας Δ Αμφιλοχίας και Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας ( ΠΕΤ 21068553221)» ( Λήψη απόφασης), (Εξ αναβολής). [Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΑΣΠΗΕ για την επέκταση της ισχύος κατά επιπλέον 33,6 MW, στις θέσεις «ΑΜΠΕΛΑΚΙ, ΠΕΤΑΛΟΣΤΕΡΝΑ, ΣΟΥΦΛΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΥΡΑ» των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας του αδειοδοτημένου ΑΣΠΗΕ ισχύος 48 MW στη θέση «ΠΕΤΑΛΑΣ» με την υπ΄αρ. πρωτ. 206597/30-12-2011 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ. 608/29594/28-04-2015 και 100340/17-06-2017 αποφάσεις, για συνολικό έργο ισχύος 81,64 MW [48 MW (24 Α/Γ των 2 MW) και 33,6 MW (8 Α/Γ των 4,2 MW)] της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2106552116). [Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστόφορος Κουσιορής

Μίσθωση χώρων Λιμενικού Ταμείου

Δόθηκε παράταση μέχρι 11-3-2022
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας ενημερώνει τους καταστηματάρχες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών θαλάσσης για το έτος 2022, ότι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, κάνοντας χρήση του συνημμένου αρχείου αίτησης.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην κυρία Αγγελική Βαρελά (26423-60433) στο ισόγειο του Δημαρχείου – Γραφείο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και στη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου.

Για την παραλαβή της άδειας απαιτείται η τακτοποίηση όλων των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας, καθώς και η προκαταβολή ύψους 30% επί του αντιτίμου για το έτος 2022.

Ορισμός Αντιδημάρχων Αμφιλοχίας

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Αμφιλοχίας οι αντιδήμαρχοι:

ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα , ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους οι αντιδήμαρχοι:

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΩΜΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

Περισσότερα >

Εκλογή προέδρου Δ. Σ. και μελών επιτροπών

Βίντεο: e-maistros.gr 

 Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναδείχθηκε ο Χριστόφορος Κουσιουρής με 16 υπέρ και εννέα λευκά, αντιπρόεδρος ο Γρηγόρης Παπούλιας με 13 υπέρ και 12 λευκά και Γραμματέας η Λαμπρινή Χαρδαλιά με 17 υπέρ και οκτώ λευκά.

Περισσότερα >

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (24-12-2021)


Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις την Παρασκευή 24-12-2021.Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ώρα 14:00

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικ. έτους 2022».
ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αμφιλοχίας οικ. έτους 2022».

Ώρα 14:30

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση (Βιομηχανία Γύψου και Γυψοσανίδων)φερόμενης εκμετάλλευσης «KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ». [Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (10-12-2021)


Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 10-12-2021, ώρα 19:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Παράταση μίσθωσης σχολικού κτιρίου». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο:
α) «Κατανομή Δ ́ δόσης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων».
β) «Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης, προς κάλυψη κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».
[ Εισηγήτρια : κ. Ελένη Δράκου (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός του τέλους καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το οικονομικό έτος 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης

Βίντεο του μήνα: Απόκριες στο Μενίδι (21-2-1988)

keramidi-valtou.blogspot.com