Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (14-3-2018)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 14-3-2018, ώρα 18:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης.ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Επέκταση στεγάστρου της Δυτικής παραλίας και ηλεκτρολογικές εργασίες ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας ].

ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Υπόγειο δίκτυο φρεατίων καλωδίων ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστο χώρο στην Αμφιλοχία»
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας ].

ΘΕΜΑ 3ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή υποδομών δικτύου οδών Δήμου Αμφιλοχίας »
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « ΄Εγκριση και ανάθεση δαπανών για την ηχητική κάλυψη εορτασμών του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο: « Ορισμός μέλους Δ.Σ. για την Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών- Ορειβατικών δραστηριοτήτων ( Σ.Ε.Π.Ο.Δ.).»
[ Εισηγητής :ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο: « Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων »
[ Εισηγητής :ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο: « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας πρώην Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμφιλοχίας »
[ Εισηγητής :ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο:: « ΄Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής :ο κ. Μάρκος Φουρλάνης (Πρόεδρος Δ.Σ.) ].

ΘΕΜΑ 11Ο : « ΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων ΚΕ.ΔΑ. έτους 2016».
[ Εισηγήτρια : η κ. Φρειδερίκη Λαμπράκη –Σταμούλη (Πρόεδρος Δ.Σ.) ].

ΘΕΜΑ 12Ο : « Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθαριότητας σε τρίτους ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 13ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βασίλειος Γάκης 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίασης 14ης Μαρτίου 2018ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Επέκταση στεγάστρου της Δυτικής παραλίας και ηλεκτρολογικές εργασίες ».

Το Τμήμα τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών με την από 9/3/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα κάτωθι :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Θέμα : Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Σας παρακαλούμε να προβείτε στην οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου: «Επέκταση στεγάστρου της Δυτικής παραλίας και ηλεκτρολογικές εργασίες» που εκτελεστήκαν από τον ανάδοχο Δρακάτο Λεωνίδα – Στέφανο, και έγινε στις 30 Οκτωβρίου του έτους 2017 από την επιτροπή που έχει οριστεί με την 10/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους Δήμο Στέφανο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ι.Π. Μεσολογγίου, Μόσχο Δημήτριο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών Ι.Π. Μεσολογγίου και Τσόλκα Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας. Η βεβαίωση του έργου έγινε εμπρόθεσμα στις 16-12-2015 και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο του έργου τις 16-12-2015. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 11-4-2016 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 64/30-5-2016 απόφασή του. Ως χρόνος εγγύησης του έργου έχει οριστεί στην ΕΣΥ 15 μήνες από τη βεβαίωση των εργασιών.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Υπόγειο δίκτυο φρεατίων καλωδίων ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστο χώρο στην Αμφιλοχία»

Το Τμήμα τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών με την από 9/3/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα κάτωθι :
Ελληνική Δημοκρατία Αμφιλοχία 9/3/2018

Νομός Αιτωλ/νίας

Δήμος Αμφιλοχίας

Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία Προς το Δημοτικό ΣυμβούλιοΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Θέμα : Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Σας παρακαλούμε να προβείτε στην οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου: «Υπόγειο δίκτυο φρεατίων καλωδίων ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστο χώρο στην Αμφιλοχία» που εκτελεστήκαν από τον ανάδοχο Δρακάτο Λεωνίδα – Στέφανο, και έγινε στις 30 Οκτωβρίου του έτους 2017 από την επιτροπή που έχει οριστεί με την 10/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους Μόσχο Δημήτριο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ι.Π. Μεσολογγίου, Ρούσση Πηνελόπη υπάλληλο του Δήμου Αμφιλοχίας και Τσόλκα Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας. Η βεβαίωση του έργου έγινε εμπρόθεσμα στις 12-5-2016 και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο του έργου τις 12-5-2016. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 19-9-2016 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 96/19-9-2016 απόφασή του. Ως χρόνος εγγύησης του έργου έχει οριστεί στην ΕΣΥ 15 μήνες από τη βεβαίωση των εργασιών.

Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 3 : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου:

«Κατασκευή υποδομών δικτύου οδών Δήμου Αμφιλοχίας »

Το Τμήμα τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών με την από 9/3/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα κάτωθι :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Θέμα : Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής
Σας παρακαλούμε να προβείτε στην οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου που εκτελέστηκε με αυτεπιστασία: «Κατασκευή υποδομών δικτύου οδών Δήμου Αμφιλοχίας » και έγινε στις 30 Οκτωβρίου του έτους 2017 από την επιτροπή που έχει οριστεί με την 58/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους Ρούσση Πηνελόπη υπάλληλο του Δήμου Αμφιλοχίας. Κατσούλα Γεώργιο υπάλληλο Δήμου Αμφιλοχίας και Τσόλκα Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας. Η βεβαίωση του έργου έγινε εμπρόθεσμα στις 1-6-2014. Ως χρόνος εγγύησης του έργου έχει οριστεί στην ΕΣΥ 15 μήνες από τη βεβαίωση των εργασιών.

Η κατασκευή των υποδομών δικτύου οδών Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2014 αφορά την υπόβαση του έργου Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου τοπικών κοινοτήτων Αμφιλοχίας και το οποίο έχει παραληφθεί με την 103/2017 απόφαση του δημοτικού Συμβούλιου και αφορά τους οικισμός Πατιόπουλο, Εμπεσό, ( έξοδος προς Περδικάκι, ανηφόρα προς έξοδο για Περδικάκι, έναντι σούπερ μάρκες Ίναχος, έναντι γηπέδου) Κάμινα Αγριδίου ( προς Ι.Μ. Αγ. Κων/νου), Φλωριάδα ( Παλαιόκαστρο), Τριανταφυλλούλα ( από μονή Ρέθα προς οικισμό και εντός του οικισμού , Τρίκλινο Μενίδι ( παραλιακή οδ/ος)

Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 4 : « Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας».

Το Τμήμα Τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών με την από 7/3/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών

Πληρ: Γρ. Μίλης- Πην. Ρούσση
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας».
Το Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 5.133/23-2-2018 Πρόσκληση ΙΙ για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» , στην οποία καλούμαστε να υποβάλλουμε προτάσεις έργων σχετικά με τη βελτίωση των υποδομών της Α/βάθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 1) της πρόσκλησης, ανώτατο όριο χρηματοδότησης του Δήμου Αμφιλοχίας είναι το ποσό των 78.700,00€.

Για την υποβολή του αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα, προτείνουμε:

Α ) την αποδοχή της χρηματοδότησης των 78.700€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Η οικονομική διαφορά του προϋπολογισμού πρότασης και στην χρηματοδότηση αυτή, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αμφιλοχίας.

Β) Την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη και χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 5ο « Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Αμφιλοχίας».

Το Τμήμα Τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών με την από 7/3/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών

Πληρ: Γρ. Μίλης- Πην. Ρούσση
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Αμφιλοχίας».
Το Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 5.132/23-2-2018 Πρόσκληση Ι για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» , στην οποία καλούμαστε να υποβάλλουμε προτάσεις προμήθειας μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού με σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ΄ ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 1) της πρόσκλησης, ανώτατο όριο χρηματοδότησης του Δήμου Αμφιλοχίας είναι το ποσό των 275.000,00€.

Για την υποβολή του αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα, προτείνουμε:
Α ) την αποδοχή της χρηματοδότησης των 275.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Η οικονομική διαφορά ανάμεσα στην προμήθεια και στην χρηματοδότηση αυτή, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αμφιλοχίας.

Β) Την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη και χρηματοδότηση της προμήθειας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 6ο : « ΄Εγκριση και ανάθεση δαπανών για την ηχητική κάλυψη εορτασμών του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2018 ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση και ανάθεση των κάτωθι ηχητικών δαπανών για την ηχητική κάλυψη των εορτασμών του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2018 στον κ. Καραντζιά Γεώργιο .

( Ηλεκτρονικά- Ανταλλακτικά-Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό Εργαστήριο – Βιντεοσκόπηση –Φωτογραφία ) ως κάτωθι :

Ηχητική κάλυψη εορτασμών 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2018

Δ.Δ Αμφιλοχίας 400€ + 24%= 496€

Τ.Κ Χαλκιοπούλων 250 + 24% = 310€Ηχητική κάλυψη εορτασμών 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2018

Δ.Δ Αμφιλοχίας 400€ + 24%= 496€

Τ.Κ Χαλκιοπούλων 250 + 24% = 310€Ηχητική κάλυψη εορτασμών - Άγιου Ανδρέα του Ερημίτη, στο Χαλκιόπουλο Αμφιλοχίας

400€+ 24%= 496 €
Ηχητική κάλυψη εορτασμών 17 ης Νοέμβρη 2018

Δ.Δ Αμφιλοχίας 300 + 24% = 372€ΣΥΝΟΛΟ = 2480 €

Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός μέλους Δ.Σ. για την Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών- Ορειβατικών δραστηριοτήτων ( Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)».

Το Τμήμα Οικ. Ανάπτυξης με την από 27/2/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :

Σύμφωνα με το αριθμ. 31632/12-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αιτωλ/νιας ζητείται ο ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή προκειμένου να συσταθεί η

« Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών- Ορειβατικών δραστηριοτήτων

( Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)».

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων »
Αμφιλοχία 07/03/2018

Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ

ΠΡΟΣ : - ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β’ΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονομικών παραχωρείται απευθείας με αντάλλαγμα στους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.

Η παραχώρηση ισχύει μέχρι 31/12/2019
Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού σε τρίτους διενεργείται με δημοπρασία εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρηματιών που έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (την παραχώρηση του έμπροσθεν της άσκησης δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο) στους οποίους η μεταβίβαση γίνεται με απευθείας ανάθεση.

Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2018 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και να έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 30/03/2018. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από τον Δήμο στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων:


Παραλιακός χώρος στην Νέα Δημοτική πλαζ Αμφιλοχίας (Δυτική πλαζ)


Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αμφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αμφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεμάχιου)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεμάχιου)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 1 (βόρειο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 2 (νότιο τεμάχιο)


Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ)
Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας πρώην Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμφιλοχίας »

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας της πρώην δημοτικής βιβλιοθήκης Αμφιλοχίας για χρήση προετοιμασίας τμημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σύμφωνα με το αριθμ.2255/2018 αίτημα του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας .

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 10Ο : ΄Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας».

Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας .

Ακολουθεί συνημμένα έντυπο προϋπολογισμού .

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 11Ο : ΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων ΚΕ.ΔΑ. έτους 2016».

Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2016 ΚΕ.ΔΑ .

Ακολουθεί συνημμένα έντυπο ισολογισμού .

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .
ΘΕΜΑ 12Ο : Απόφασης για την ανάθεση καθαριότητας σε τρίτους ».

Το Τμήμα τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών με την από 9/3/2018εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθαριότητας σε τρίτους

ΣΧΕΤ.:

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής:

«1.Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.

Λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών του Δήμου να εκτελέσουν τις κάτωθι εργασίες με ίδια μέσα για το έτος 2017 λόγω έλλειψης προσωπικού όσο και λόγω έλλειψης κατάλληλων τεχνικών μέσων :

α)στην καθαριότητα των χώρων που βρίσκονται είτε εκατέρωθεν του δημοτικού οδικού δικτύου για λόγους ορατότητας των χρηστών των οδών όσο και πυροπροστασίας β) τον καθαρισμό των παραλιών από αυτοφυή βλάστηση , γ)τον καθαρισμό των νεκροταφείων δ ) των δεξαμενών ύδρευσης και των δικτύων πρέπει να προβούμε στην ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών σε τρίτους:


Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

Προυπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ


1

45-6262.001

Καθαρισμός Νεκροταφείου Αμφιλοχίας

8.000,00


2

45-6262.003

Καθαρισμός Νεκροταφείων Τ.Δ. Δήμου

7.000,00


3

25-6262.001

Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης

7.500,00


4

25-6262.002

Καθαρισμός δικτύων (σχαρών -μηχανημάτων αντλιοστασίων )

2.000,00


5

25-6262.005

Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Αμφιλοχίας

4.000,00


6

30-6262.006

Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών από αυτοφυή βλάστηση με μηχανικά μέσα

20.192,70


7

70-7333.001

Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε Ινάχου

24.000,00


7

70-7333.002

Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε Μενιδίου

24.000,00


8

70-7333.003

Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε Αμφιλοχίας

24.000,00


9

70-6262.003

Καθαρισμός παραλιών Δήμου από αυτοφυή βλάστηση και αναμόχλευση και καθαρισμός αμμώδους τμήματος αυτών με μηχανικά μέσα

8.000,00Οι λόγοι που δεν επέτρεψαν την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων (σημ. εφόσον αυτές υπάρχουν), είναι λόγω της αναστολής των προσλήψεων με τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 11 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 τεύχος Α’), όπως ισχύει.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαριότητας, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, είναι οι εξής:


Καθαρισμός Νεκροταφείου Αμφιλοχίας

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση από αυτοφυή χόρτα των ελεύθερων χώρων ανάμεσα στους υπάρχοντες τάφους σε έκταση 17.000 τ.μ. , διενεργείται κατά κανόνα σε δύο χρονικές φάσεις (άνοιξη και φθινόπωρο) και λόγω στενότητας και δυσχέρειας προσέγγισης πραγματοποιείται αποκλειστικά με τα χέρια. Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία νεκροταφείο.


Καθαρισμός Νεκροταφείων Τ.Δ. Δήμου

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση από αυτοφυή χόρτα των ελεύθερων χώρων ανάμεσα σε υπάρχοντες τάφους σε έκταση 15.000 τ.μ. , διενεργείται κατά κανόνα σε δύο χρονικές φάσεις (άνοιξη και φθινόπωρο) και λόγω στενότητας και δυσχέρειας προσέγγισης πραγματοποιείται αποκλειστικά με τα χέρια. Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία νεκροταφείο


Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης

Η υπηρεσία διενεργείται κατά κανόνα ανά τριετία ή όποτε υπάρχει έκτακτη ανάγκη λόγω ποιοτικών προβλημάτων του και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό χρήσης (πλυστικό συγκρότημα ζεστού νερού, σύστημα άντλησης απόνερων) και κατάλληλη τεχνογνωσία. Επιπλέον απαιτείται και κατάλληλος εξοπλισμός για την πρόσβαση, καθώς οι περισσότερες δεξαμενές είναι σε απομακρυσμένα και δύσβατα σημεία.

Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία ύδρευσης με κατάλληλη εξειδίκευση, ενώ το υπάρχων, τρία άτομα (με το ένα να είναι σε άδεια ανατροφής τέκνων) μετά βίας καλύπτει τις καθημερινές βλάβες, ελέγχους και ρυθμίσεις των υπαρχόντων δικτύων που παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά .


Καθαρισμός δικτύων (σχαρών -μηχανημάτων αντλιοστασίων )

Η υπηρεσία διενεργείται κατά κανόνα ανά τριετία ή όποτε υπάρχει έκτακτη ανάγκη λόγω απόφραξης ή εμπλοκής αυτών και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό επέμβασης (καταδυτικό εξοπλισμό, σύστημα εντοπισμού με κάμερες ) και κατάλληλη τεχνογνωσία.

Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία αποχέτευσης με κατάλληλη εξειδίκευση, ενώ το υπάρχων, τρία άτομα (με το ένα να είναι σε άδεια ανατροφής τέκνων) μετά βίας καλύπτει τις καθημερινές βλάβες, ελέγχους και ρυθμίσεις των υπαρχόντων δικτύων που παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά .


Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών από αυτοφυή βλάστηση με μηχανικά μέσα

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση από αυτοφυή χόρτα και θάμνους των κοινοχρήστων χώρων που υπάρχουν ανάμεσα στις υπάρχουσες δημοτικές οδούς και στις ιδιοκτησίες και διενεργείται κατά κανόνα σε δύο χρονικές φάσεις (άνοιξη και φθινόπωρο) για την πρόληψη φαινομένων πυρκαγιών.

Διενεργείται κατά κανόνα με μηχάνημα (καταστροφέα με μπράτσο σε αγροτικό ελκυστήρα) που δεν διαθέτει η υπηρεσία , αλλά υπάρχει στον προγραμματισμό για προμήθεια εντός του έτους 2018 και απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου χειριστή.
Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό (χειριστής μηχανήματος με καταστροφέα) στον Δήμο Αμφιλοχίας


Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύο για αντιπυρική προστασία Δ.Ε Ινάχου

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση από αυτοφυή χόρτα και θάμνους στις πατυφές ανάμεσα στις υπάρχουσες αγροτικές οδούς και στις ιδιοκτησίες και διενεργείται κατά κανόνα σε δύο χρονικές φάσεις (άνοιξη και φθινόπωρο) για την πρόληψη φαινομένων πυρκαγιών.

Διενεργείται κατά κανόνα με μηχάνημα (καταστροφέα με μπράτσο σε αγροτικό ελκυστήρα) που δεν διαθέτει η υπηρεσία , αλλά υπάρχει στον προγραμματισμό για προμήθεια εντός του έτους 2018 και απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου χειριστή.

Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό (χειριστής μηχανήματος με καταστροφέα) στον Δήμο Αμφιλοχίας


Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε Μενιδίου

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση από αυτοφυή χόρτα και θάμνους των κοινοχρήστων χώρων που υπάρχουν ανάμεσα στις υπάρχουσες δημοτικές οδούς και στις ιδιοκτησίες και διενεργείται κατά κανόνα σε δύο χρονικές φάσεις (άνοιξη και φθινόπωρο) για την πρόληψη φαινομένων πυρκαγιών.

Διενεργείται κατά κανόνα με μηχάνημα (καταστροφέα με μπράτσο σε αγροτικό ελκυστήρα) που δεν διαθέτει η υπηρεσία , αλλά υπάρχει στον προγραμματισμό για προμήθεια εντός του έτους 2018 και απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου χειριστή.

Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό (χειριστής μηχανήματος με κατααστροφέα) στον Δήμο Αμφιλοχίας


Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε Αμφιλοχίας

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση από αυτοφυή χόρτα και θάμνους των κοινοχρήστων χώρων που υπάρχουν ανάμεσα στις υπάρχουσες δημοτικές οδούς και στις ιδιοκτησίες και διενεργείται κατά κανόνα σε δύο χρονικές φάσεις (άνοιξη και φθινόπωρο) για την πρόληψη φαινομένων πυρκαγιών.

Διενεργείται κατά κανόνα με μηχάνημα (καταστροφέα με μπράτσο σε αγροτικό ελκυστήρα) που δεν διαθέτει η υπηρεσία , αλλά υπάρχει στον προγραμματισμό για προμήθεια εντός του έτους 2018 και απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου χειριστή.

Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό (χειριστής μηχανήματος με κατααστροφέα) στον Δήμο Αμφιλοχίας


Καθαρισμός παραλιών Δήμου από αυτοφυή βλάστηση και αναμόχλευση και καθαρισμός αμμώδους τμήματος αυτών με μηχανικά μέσα

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση από αυτοφυή χόρτα και θάμνους των κοινοχρήστων παραλιών και διενεργείται κατά κανόνα σε μια χρονική φάση αρχές καλοκαιριού για την ασφαλή χρήση των παραλιών από τους λουόμενους .

Διενεργείται κατά κανόνα με μηχάνημα (κόσκινο άμμου σε αγροτικό ελκυστήρα) που δεν διαθέτει η υπηρεσία, λόγω του υπερβολικού κόστους αγοράς που ανέρχεται σε 70.000,00 ενώ απαιτείται και η ύπαρξη κατάλληλου χειριστή που δεν διαθέτει ο Δήμος.

ΘΕΜΑ 13Ο :« Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».

Το τμήμα εσόδων με την από 9/3/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Αμφιλοχίας
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Επειδή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την ψήφισή του , για λογιστική τακτοποίηση να ληφθεί απόφαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 20181. Ενισχύει στο σκέλος των εσόδων τον κάτωθι ΚΑ:1328.007(Επιχορήγηση ΕΣΠΑ – για εισφορές για το πρόγραμμα :προώθηση της απασχόλησης μέσω κοινωφελούς χαρακτήρα ανέργων )


ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Εγγράφει νέο ΚΑ
1328.007

Επιχορήγηση ΕΣΠΑ – για εισφορές για το πρόγραμμα :προώθηση της απασχόλησης μέσω κοινωφελούς χαρακτήρα ανέργων

51.0000,00

Τα εισπραχθέντα υπερβαίνουν τα προυπολογισθέντα

σύνολο

51.000,00

Μεταφέρει την πίστωση στο αποθεματικό και διαμέσου αυτού ενισχύει τον κάτωθι ΚΑ :


ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ


ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

60-6054.002

Δαπάνες για εισφορές για το πρόγραμμα :προώθηση της απασχόλησης μέσω κοινωφελούς χαρακτήρα ανέργων

51.000,00
Σύνολο

51.000,00
2. Έπειτα από την Εισήγηση του τμήματος Πρόνοιας ζητείται να γίνει η παρακάτω αναμόρφωση :Μεταφέρει από τον κάτωθι ΚΑ:


ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Εγγράφει νέο ΚΑ
15-6741.001

Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας

-3.000,00

Διότι η προβλεπόμενη πίστωση υπερβαίνει τις εντός του οκ. Έτους 2018

Σύνολο

3.000,00
Σύνολο
Μεταφέρει πίστωση στο αποθεματικό και διαμέσου εγγράφει τον κάτωθι :

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
15-6741.006
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

3.000,00

νέος

Σύνολο

3000,00
3.Μεταφέρει πίστωση ποσού 6.130,50 ευρώ από το αποθεματικό και στη συνέχεια ενισχύονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων ως εξής:

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ


9111

Αποθεματικό )

- 6.130,50

Σύνολο

6.130,50

Ενισχύει τους ΚΑ


KA

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ
Ενισχύει
35-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

130,50

μη επαρκής πίστωση

εγγράφει
25-7134.001

Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού (Εφαρμογή φορητής υδρομέτρησης

4.000,00

νέος


25-7134.002,

Προμήθεια φορητών συσκευών (για την εφαρμογή φορητής υδρομέτρησης

2.000,00

νέος

Σύνολο

6.130,50

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι