Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (27-8-2018)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, ώρα 14:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.


ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή ένταξης του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης »
[Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Φλωριάδας» στο Π.Δ.Ε. έτους 2018».
[Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Λήψη απόφασης καθορισμού ανώτατου αριθμού νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Γούλα ( Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ) ].

ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ( παλαιού Κοινοτικού Γραφείου) στην Τ. Κ. Περδικακίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » άξονα προτεραιότητας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βασίλειος Γάκης


*********************************************


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίασης 27ης Αυγούστου 2018

ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή ένταξης του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας » στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης ».

(Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο Του ΥΠ.ΕΣ.)

ΘΕΜΑ 2ο : « Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της προμήθειας με τίτλο
« Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Φλωριάδας » στο Π.Δ.Ε. έτους 2018».
Το τμήμα τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών με την από 10/8/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :

Προκειμένου για τη λειτουργικότητα του γηπέδου Φλωριάδας για την διεξαγωγή αγώνων Γ΄ Εθνικής –ερασιτεχνικών κρίνεται αναγκαία η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, για την οποία η υπηρεσία μας έχει συντάξει την απαραίτητη μελέτη .
Για την υποβολή του αιτήματος ένταξης στο εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης.


ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».

Σας αποστέλλουμε τον ακόλουθο πίνακα «Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Εργασιών» και παρακαλούμε βάσει των διατάξεων του άρθρου 2191 του Ν 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. 189/2017 Πράξης Κλιμακίου Τμ. 7 για την έγκριση αυτών όπως συντάχθηκαν και υπογράφτηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση.

Αρ. Πρωτ/ Οριστ. Παραλαβής
Ονοματεπώνυμο Αναδόχου
Περιγραφή εργασιών
Δαπάνη σε €
1
7.689/9-8-2018
Τσιώρης Ηλίας
Καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Μενιδίου και ΔΕ Αμφιλοχίας
8.079,47€
2
7805/16-8-2018
Ντρούτσης Χρήστος
Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε. Ινάχου (ΤΚ Σταθά, ΤΚ Πετρώνας, ΤΚ Αλευράδας, ΤΚ Τρικλίνου)
4994,72 €
3
7804/16-8-2018
Ράπτης Ηλίας
Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε. Ινάχου (Πατιόπουλοι, Μαλεσιάδα, Αμοργιανοί)
8999,92 €
4
7803/16-8-2018
Δημοβασίλης Παύλος
Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε. Ινάχου (ΤΚ Πατιοπούλων, ΤΚ Εμπεσσού, ΤΚ Αγριδίου, ΤΚ Περδικακίου, ΤΚ Βρουβιανών)
9999,36 €
5
7802/16-8-2018
Ρούφη Ιωάννα
Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Αμφιλοχίας
5992,92 €
6
7801/16-8-2018
Κοντός Κων/νος
Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων ΔΕ Αμφιλοχίας (συντήρηση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Σπάρτου και ΤΚ Αμπελακίου )
3968,00 €
7
7800/16-8-2018
Μασκλαβάνος Λάμπρος
Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από έκτακτα και απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα ΔΕ Μενιδίου (των οικισμών Στρωμάτων, Ελαιοφύτου, Χρυσοπηγής Τ.Κ. Μενιδίου)»
4486,32
8
7791/14-8-2018
Καλογιάννης Σπυρίδων
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης
620,00
9
7792/14-8-2018
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΕ
Συντήρηση και καθαρισμός δικτόυ αποχέτευσης πόλης Αμφιλοχίας
4960,00
10
7198/16-7-2018
Γιαννοκώστας Κων/νος
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ
12543,00
11
7443/2-8-2018
Κραμπής Δημήτριος
Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μενιδίου
4.599,23€
12
7440/2-8-2018
Πλάτανος Μάρκος
Συντήρηση αντλιοστασίων ( Τ.Κ. Περδικακίου, Αλευράδας, Χαλκιοπούλου, Πετρώνας, Βρουβιανών)
2,356,00 €
13
7442/2-8-2018
Κουτσός Θωμάς
Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων ( Τ. Κ. Περδικακίου και Εμπεσού
3.940,72€
14
7949/21-8-2018
Ντρούτσης Χρήστος
Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε Αμφιλοχίας ( Τ.Κ. Λουτρού, Αμπελακίου , Ανοιξιατίκου)
17.999,84€
15
7993/23-8-2018
Τσιόντζο Σωτήριο
Συντήρηση αθλητικών χώρων κατασκήνωσης Μπούκας
2.994,60€


ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος , καθαριότητας & πρασίνου με την από 31/7/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :
Σας αποστέλλουμε βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης και τα αντίστοιχα τιμολόγια, για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας, σύμφωνα με τον πίνακα που σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
Α/Α
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΡ. ΤΙΜ.
ΠΟΣΟ
1
ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
53,209,52,51
110,00
2
ΔΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
85,86,87,88,109,110
689,44
3
Κ. ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΕ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
12764,4032,4033,12765
1.510,72
4
ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3321, 3114
229,40
5
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
757,248
161,20
6
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
640,641,2153,2154,2155,
2156,642
168,00
7
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3962,796,3963
3.220,98
8
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
8655,8658,3591,8661,
3593,8657,35908656,
3589,8660,3592
5.465,06
9
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3039
347,20
10
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΛΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
205,21,204
78,12

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 5ο : « Λήψη απόφασης καθορισμού ανώτατου αριθμού νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς».

Η Δ/νση Οικ/κής Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλ/νίας με το αριθμ. ΔΑΝ οικ. 236665/3470/31-7-2018 μας γνώρισε ότι πρέπει να καθορίσουμε τον ανώτατο αριθμό νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου ανά δημοτική ενότητα σε παραγωγούς χωρικής μας αρμοδιότητας προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
Η πρόταση του τμήματος οικ/κής ανάπτυξης είναι η ακόλουθη :
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ : δέκα (10) άδειες
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ : δέκα (10) άδειες .
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ : πέντε (5) άδειες.

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 6ο : « Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ .

ΕΣΟΔΑ:

0
ΤΑΚΤΙΚΑ
558.380,87
1
ΕΚΤΑΚΤΑ
170.107,48
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
196.927,20
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
75.602,77

ΣΥΝΟΛΟ:
1.001.018,32€
ΕΞΟΔΑ:

60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
451.955,25
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
18.525,60
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
59.757,45
63
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ
8.000,00
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
82.247,09
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
28.044,54
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
11.882,80
74
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
0
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε
9.154,63
82
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
216.692,08

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
114.758,88

ΣΥΝΟΛΟ:
1.001.018,32€

Ακολουθεί συνημμένα έντυπο απολογισμού εσόδων – εξόδων .
Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .


ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ( παλαιού Κοινοτικού Γραφείου) στην Τ.Κ. Περδικακίου ».
Το τμήμα εσόδων με την από 13/8/2018 εισήγηση του μας γνώρισε τα κάτωθι :

Σας αποστέλλουμε την απόφαση του Τ.Σ. για την εκμίσθωση του παλαιού κοινοτικού γραφείου Περδικακίου και παρακαλούμε για την δική σας απόφαση αποδοχής και διεξαγωγή δημοπρασίας .
Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης .ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » άξονα προτεραιότητας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

Το ΥΠΕΣ Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και διαχείρισης Π.Δ.Ε. , εξέδωσε την, με αρίθμ. Κωδικό Πρόσκλησης 40411/2-8-2018 πρόσκληση (ΑΔΑ : 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ)    στην οποία οι Δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις έργωνπροκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για τον άξονα προτεραιότητας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2018 και λήξη η 31 Δεκεμβρίου 2018 (με άμεση αξιολόγηση) και η ανώτατη χρηματοδότηση για το Δήμο μας ανέρχεται σε 700.000,00 €.
Το ποσό της χρηματοδότησης προέρχεται από επενδυτικό δάνειο που διέπεται από την ΚΥΑ 13022/ΦΕΚ 1377Β/24-4-2018)
Αν το ποσό χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα δεν επαρκεί , το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
Ο Δήμος μας έχει ενδιαφέρον για την υποβολή του παρακάτω έργου με τίτλο : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αμφιλοχίας »

Προτείνω να ληφθεί απόφαση:
Α) περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Άξονας προτεραιότητας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
Β) για την υποβολή πρότασης στο ανωτέρω πρόγραμμα με τίτλο : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αμφιλοχίας »

Στην απόφαση θα δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο για την ένταξη της δράσης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό τροποποιηθεί.


ΘΕΜΑ 9ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
Επειδή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την ψήφισή του , για λογιστική τακτοποίηση να ληφθεί απόφαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

1.Έπειτα από την Εισήγηση του τμήματος ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ ζητείται να γίνει η παρακάτω αναμόρφωση ως εξής: Κατόπιν αναγκών για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων τρίτων», σας παρακαλούμε για τη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Εγγραφή νέου Κ.Α.

Νέος Κ.Α.
Τίτλος
Ποσό (€)
Μεταφορά από Κ.Α.
Τίτλος
Ποσό μεταφοράς (€)
35-6262.002
Ανάθεση εργασιών καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων τρίτων
8.040,00
35-6699
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
1.040,00
35-6662.001
Προμήθεια λιπασμάτων
2.000,00
35-6662.002
Προμήθεια φυτοφαρμάκων
2.000,00
35-6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών κλπ
3.000,00

2.Επειτα από εισήγηση του τμήματος προσωπικού , ζητείται να γίνει η παρακάτω αναμόρφωση για του ς λόγους που αναφέρονται : Σύμφωνα με το ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017 που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22, του Ν.4488/2017, για την ασφάλιση των αιρετών, προκύπτει ασφάλιση του Δημάρχου για υγειονομική περίθαλψη καθώς και ασφάλιση για τον Αντιδήμαρχο Ζάγκα Χρήστο για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη. Η εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη Δημάρχου και Αντιδημάρχου , για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως και 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των 4.300,00 ευρώ και η εργοδοτική εισφορά για κύρια ασφάλιση του Αντιδημάρχου για το ίδιο χρονικό διάστημα ανέχεται στο ποσό των 3.800,00 ευρώ.
Παρακαλούμε να γίνουν νέες εγγραφές ΚΑ στον προϋπολογισμό του Δήμου.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την αριθμ. 1284/2018 απόφασή του, δέχεται την έφεση των : α) Πολίτη Βασίλειο και β) Θεοδώρου Νεκτάριο κατά της 145/2-11-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας και την οποία ακυρώνει.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να καταβληθεί τους ανωτέρω το ποσό των 5.050,00 και παρακαλούμε να γίνει νέα εγγραφή ΚΑ στον προϋπολογισμό του Δήμου.

3. Μέσω του ΕΣΚ προέκυψε αίτημα της κυρίας Φλώρου Δήμητρας για απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν οι ΚΑ 10-6051.005 με το ποσό των 200,00 ευρώ , ο ΚΑ 10-6051.001 με το ποσό των 500,00 ευρώ και ο ΚΑ 10-6011.001 με το ποσό των 2.600,00 ευρώ
: Μεταφέρει πίστωση ποσού 16.450,00 ευρώ από της κάτωθι Κ.Α για της λόγους που αναφέρονται:


ΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποσό μείωσης ΚΑ σε €
Αιτιολογία
30-6041.001
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
-16.450,00
Διότι η προβλεπόμενη πίστωση υπερβαίνει της εντός του οκ. Έτους 2018


16.450,00

Στο αποθεματικό και διαμέσου αυτού ενισχύει τους ΚΑ
10-6011.001
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται ,βασικός μισθός)
2.600,00
Δεν επαρκεί η προβλεπόμενη πίστωση εντός του οκ. Έτους 2018
10-6051.001
Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλ
500,00
Δεν επαρκεί η προβλεπόμενη πίστωση εντός του οκ. Έτους 2018
10-6051.005
Εργοδ.εισφορά υπερ ΟΠΑΔ
200,00


Εγγράφει νέους ΚΑ


00-6126.004
Εργοδ.εισφορά για κύρια ασφάλιση αιρετών
3800,00
νέος
00-6126.005
Εργοδ.εισφορά για υγειονομική περίθαλψη αιρετών
4300,00
Νέος
00-8111.001
Καταβολή επιδόματος(176 €)
5050,00
νέος

σύνολο
16.450,00


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι