Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (26-11-2018)Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Θέματα ημερήσιας διάταξης.


ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων , το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 44173/24-8-2018 ( ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : « Ανόρυξη γεωτρήσεων Δ.Αμφιλοχίας ( Νέα υδρευτική γεώτρηση στην θέση ΒΕΛΑΩΡΑ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους και ακίνητα ( σχολείο Χρυσοπηγής) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : « Αναδιαρρύθμιση δημοτικού ακινήτου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : «Ανακατασκευή εγκατάστασης λυμάτων δημοτικού κτιρίου στη Φλωριάδα ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Βαρετάδας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής για το έργο : « Κατασκευή υποδομής οδού Αμπελάκι –Αρειάδα » σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Παράταση μίσθωσης της έκτασης επιφάνειας περί 1500 τ.μ. σε χώρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΔΕ επί της οδού Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων θέση Αμφιλοχία για την στέγαση των μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12ο : « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Εντεταλμένος Σύμβουλος) ].

ΘΕΜΑ 13ο : « Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ » πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 14ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 15 ο « ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2019 ». [ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 


Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι