Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (10-2-2020)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα, 10-2-2020 και ώρα 18:00.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑ 1ο : "Ορισµός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής Λιµεναρχείου Πρέβεζας που αφορά το χαρακτηρισµό παραλιών". [Εισηγητής: ο Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο : "Ορισµός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής Λιµεναρχείου Πρέβεζας που αφορά την εξέταση αιτηµάτων". [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο : "Ορισµός µελών επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών". [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο : "Λήψη απόφασης για την εκµίσθωση έκτασης 207 στρεµµάτων που βρίσκονται στην θέση «Άγριλος» της Κοινότητας Στάνου , µε επικείµενα σε αυτή 900 ελαιόδεντρα". [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο : "Λήψη απόφασης για την εκµίσθωση ∆ηµοτικών Καταστηµάτων στις Κοινότητες Μαλεσιάδας (2 ακίνητα), Πατιοπούλου (Θύαµος – 1 ακίνητο) και Ανοιξιατίκου (1 ακίνητο)". [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο : "΄Εγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων που βρίσκονται στις κάτωθι θέσεις για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας: Θέση «Προφήτης Ηλίας» Εµπεσού (2 θέσεις) Θέση «Βελαώρα» Σαρδηνίων (2 θέσεις) Θέση "Αγίας Τριάδας" Ανοιξιατίκου Θέση Αµοργιανών [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο : "Λήψη απόφασης για την σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού 2.000,00 € στον ∆ήµο Αµφιλοχίας για ταχυδροµικά τέλη". [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήµαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Λήψη απόφασης για την σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού 1.000,00 € στον ∆ήµο Αµφιλοχίας για λοιπές δαπάνες ». [Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο : "Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του τουριστικού καταφυγίου Αµφιλοχίας και αλιευτικού καταφυγίου Μπούκας στο ∆.Λ.Τ." [Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος ∆ιγώνης (Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.)].

ΘΕΜΑ 10ο : "Αποδοχή συµµετοχής του ∆ήµου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 4721 / 23-01-2019 πρόσκλησης V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήµων της χώρας". [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο : "Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συµβάσεων προµηθειών και παραλαβής αντικειµένου συµβάσεων παροχής υπηρεσιών – εργασιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016". [Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 12ο : "∆ιαγραφές εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων». [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 13ο : "Αποδοχή τιµήµατος αγοραπωλησίας αγροτεµαχίου 5.200,00 τ.µ. αξίας 57.200,00€ στη θέση Άγιος Κων/νος Αµφιλοχίας φερόµενων ιδιοκτητών κ. Παντελή Κηρολίβανου και κ. Ευτυχίας Κηρολίβανου". [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 14ο : "Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 15.000,00€ από το πρόγραµµα “Wifi4EU- Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις Κοινότητες". [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 15ο : "Πρόσληψη προσωπικού µε ηµεροµίσθια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012". [Εισηγητής : ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 16ο : "Συµπληρωµατική κατανοµή έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων". [Εισηγήτρια : η κ. Ελένη ∆ράκου (Πρόεδρος ∆.Ε.Π.)].

ΘΕΜΑ 17ο : "Κατανοµή Α΄δόσης έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων" . [Εισηγήτρια : η κ. Ελένη ∆ράκου (Πρόεδρος ∆.Ε.Π.)].

ΘΕΜΑ 18ο : "Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ για το έτος 2020". [Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 19ο : "Λήψη απόφασης για την πλήρη απαλλαγή (100%) από Τέλη καθαριότητας & φωτισµού στα ποιµνιοστάσια-χοιροστάσια, κτίρια πολιτιστικών συλλόγων και οργανισµών". [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 20ο : "Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους , υπηρεσιών του ∆ήµου Αµφιλοχίας". [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 21ο : "Λήψη απόφασης για την µίσθωση µίας (1) υδρευτικής ιδιωτικής γεώτρησης". [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 22ο : "Οικονοµική ενίσχυση σε οικονοµικά αδυνάτους". [Εισηγήτρια: η κ. Σοφία Ανδρίκουλα (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 23ο : "Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του ∆ήµου Αµφιλοχίας". [Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

ΘΕΜΑ 24ο : "Τακτοποιητική αναµόρφωση ισχύοντος προϋπολογισµού & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2020 ∆ήµου Αµφιλοχίας". [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήµαρχος)].

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι