Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (20-3-2020)

Την 20η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβ. Αμφιλοχίας ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ( Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 …. « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 ») για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο : «Χορήγηση άδειας σε παραγωγό πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( αίτημα κ. Νικολάου Φούντα ) ». [ Εισηγητής : ο Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Καθορισμός αριθμού αδειών έγκρισης συμμετοχής στην κυριακάτικη Αγορά Δ.Ε. Μενιδίου ». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « ΄Εγκριση εισηγητικής έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2019 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Λήψη απόφασης για την καταβολή στον δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ.Παπαρρηγόπουλο αμοιβής για εξώδικες ενέργειες απόδοσης στον Δήμο μας των δημοτικών τελών κ.λ.π. που οφείλουν οι εταιρείες « ENERGA POWER TRADING και HELLAS POWER». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020( Ο.Π.Δ.. – Πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) ». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6Ο : «΄ Εγκριση των υψομετρικών μελετών μεταξύ των Ο.Τ. 156,162,163,154,155,224 και 225 του ΕΡΣ/88 οικισμού Αμφιλοχίας , Δήμου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7Ο : «Πρόσληψη επτά (7) εργατών με δίμηνη σύμβαση για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και της υπηρεσίας πρασίνου ». [ Εισηγητής : ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8Ο : « Τροποποίηση προγενέστερων αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν στην αποδοχή αποφάσεων ένταξης χρηματοδοτούμενων έργων ». [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι