Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (29-4-2020)

Στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 …. "κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019") για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : 1η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας" με α/α 1 της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας" και Κωδ. ΟΠΣ 5003250 του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014-2020". Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα (Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αναμόρφωσης ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020, Δήμου Αμφιλοχίας. Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι