Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (24-9-2018)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 24 Σεπτ 2018, ώρα 18:30. Θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Επίστρωση τμήματος παραλιακής οδού Μενιδίου ».
[Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση παράτασης εργασιών του έργου : Επίστρωση τμήματος παραλιακής οδού Μενιδίου ».
[Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Λήψη απόφασης για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Φλωριάδας » ( άρθρο 25 του Ν.4258/2014 )».
[Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « ΄Εγκριση υποβολής πρότασης –φακέλου στήριξης στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ για ένταξη του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» και της προμήθειας « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ » στο Τοπικό της Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ19 : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER».
[Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 5ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ( παλαιού Κοινοτικού Γραφείου) στην Τ.Κ. Περδικακίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Αναστολή ισχύος αδειών λαϊκής αγοράς Αμφιλοχίας λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην λαογραφική εκδήλωση « ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ»που θα πραγματοποιηθεί τις 29 &30/9.2018».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων , το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 44173/24-8-2018 ( ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Βασίλειος Γάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι