Αίτησεις για την Κυριακάτικη αγορά Μενιδίου

Για τη συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά Μενιδίου που πραγματοποιείται στην Δημ. Ενότ. Μενιδίου κάθε Κυριακή εκτός από την 1η Ιανουαρίου, την Κυριακή του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η Δεκεμβρίου και όποια άλλη Κυριακή αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας για εξαιρετικούς ή εκτάκτους λόγους, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Κυριακάτικες Αγορές, να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 22-2-2023 έως 6-3-2023 και ώρες 09:00 με 13.30, στα γραφεία του Δήμου Αμφιλοχίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2642360406 κα Τσαντούλη Όλγα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το υποκεφάλαιο Γ ́ – Βραχυχρόνιες Αγορές του Ν. 4849/2021 έχουν οι εξής:

Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές

Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. (άρθρο 37 παρ.1 Ν.4849/21)

Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. (άρθρο 37 παρ.3 Ν.4849/21 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 134 του Ν. 4887/22) Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. (άρθρο 37 παρ.4 Ν.4849/21)

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας και αντίστροφα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία εκτός των άλλων θα δηλώνονται η διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητα και τα προς πώληση είδη
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια διαμονής σε ισχύ η οποία να του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
  3. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής
  4. Βεβαίωση της οικείας (Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης – έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α’) και 1642/1986( 125 Α’)
  5. Φωτοαντίγραφο της άδειας υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης , κατά περίπτωση. 6.Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο (για τους εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη π.χ. κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.)
  6. Φωτοτυπία βιβλιάριου υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία μετά από τον έλεγχο για την πληρότητα των στοιχείων από την Υπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι