Διαγωνισμός για "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μενιδίου"

O Δήμος Αμφιλοχίας διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ” συνολικής αξίας 426.829,27 € που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-3-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3-4-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι